Upadłość konsumencka a alimenty

Jednym z głównych celów postępowania upadłościowego w odniesieniu do osób fizycznych jest oddłużenie upadłego. Zdarza się, że dłużnicy prócz zobowiązań finansowych względem banków czy firm pożyczkowych posiadają również zobowiązania i długi alimentacyjne. Szukając rozwiązania swoich problemów finansowych często myślą, że ogłaszając upadłość konsumencką pozbędą się wszystkich długów w tym długów alimentacyjnych. 

Jest to jednak błędne podejście, ponieważ ustawodawca celowo zakazał takiej praktyki. Jeżeli chodzi o długi alimentacyjne to nie podlegają one umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca w art. 491[21] ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe zakwalifikował tę formę długów jako wierzytelności, których nie da się umorzyć. Dotyczy to zarówno bieżących alimentów jak i zaległych długów alimentacyjnych. Również przez postępowanie upadłościowe nie można zmniejszyć istniejącego już zadłużenia alimentacyjnego. 

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sytuacja upadłego, który na bieżąco wywiązywał się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych praktycznie się nie zmienia. Osoby uprawnione do alimentów nadal będą otrzymywały pieniądze w tej samej wysokości o ile pozwoli na to sytuacja upadłego. Jest to uzależnione od wysokości dochodów uzyskiwanych przez upadłego i wielkości jego majątku. Świadczenie to powinno być wypłacane osobie uprawnionej przez syndyka ze środków zgromadzonych w masie upadłości, ponieważ upadły z mocy prawa utracił zarząd nad swoim majątkiem. Co do zasady jednym z zadań syndyka jest zabezpieczenie potrzeb wierzycieli alimentacyjnych spełniając wymagane świadczenia w imieniu upadłego. Syndyk powinien zaspokajać alimenty w terminach ich płatności ale w kwocie nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Długi alimentacyjne zostaną uwzględnione razem z innymi wierzytelnościami w postępowaniu upadłościowym w przypadku kiedy upadły ujawni je we wniosku o ogłoszenie upadłości lub osoba uprawniona do otrzymania alimentów zgłosi taką wierzytelność.  Długi alimentacyjne stanowią szczególną formę zadłużenia, dlatego zostały zakwalifikowane przez ustawodawcę w pierwszej kolejności do zaspokojenia, przed innymi wierzycielami. Dzieje się tak dlatego, że alimenty polegają na zapewnieniu środków utrzymania i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych człowieka. Należy przy tym podkreślić, że koszty postępowania oraz alimenty bieżące mają pierwszeństwo zaspokojenia przed zadłużeniem alimentacyjnym i pozostałymi wierzytelnościami. Jeżeli w toku postępowania upadłościowego, nie zostaną zaspokojone zobowiązania alimentacyjne to osoba uprawniona do ich otrzymania będzie mogła dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego.

W trakcie trwania postępowania upadłościowego upadły może zostać pozwany o alimenty. W przypadku kiedy alimenty są już zasądzone osoba uprawniona do otrzymywania alimentów może wnioskować o ich podwyższenie. Istnieje również możliwość wnioskowania przez upadłego o obniżenie alimentów. Wszystko jest uzależnione od aktualnej sytuacji finansowej i materialnej zarówno upadłego jak również osoby uprawnionej. Istnieje również sytuacja w której to upadły może wnosić o przyznanie mu alimentów. Należy w tym miejscu podkreślić, że alimenty nie mogą zostać zaliczone przez syndyka w skład masy upadłości. Świadczenia te są również wolne od jakiegokolwiek zajęcia nawet w przypadku ogłoszenia upadłości. 

Warto nie mniej jednak wskazać, że są sytuacje, kiedy postepowanie upadłościowe może być korzystne, nawet przy istnieniu zadłużenia alimentacyjnego. Po pierwsze może być to w sytuacji, gdy zadłużenie alimentacyjne stanowi niewielką część naszego ogólnego zadłużenia. Wtedy postępowanie upadłościowe pozwala pozbyć się zadłużenia innego np. kredytowego, dzięki czemu upadły może skupić się na płaceniu zobowiązań alimentacyjnych i jednoczesnym ich ograniczaniu. Kolejno postępowanie upadłościowe daje jednoznaczny sygnał, iż upadły nie jest w stanie ponosić wysokich kosztów alimentacyjnych, co może dać podstawy do obniżenia alimentów w odrębnym procesie, a już z pewnością daje jasny sygnał, iż o podwyższeniu alimentów nie może być mowy. 

Skontaktuj się z nami    test

    Znajdź nas na facebooku!

    Polityka prywatności i cookies

    © 2022 powered by DG9 Sp. z o.o.